سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجتبی اسدی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی استخراجی، دانشکدهی مهندسی و علم مواد
حسین یوزباشی زاده – استاد متالورژی استخراجی، دانشکدهی مهندسی و علم مواد ، دانشگاه صنعتی
عطا دولت مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی استخراجی، دانشکده ی مهندسی متالورژی

چکیده:

سنتز احتراقی محلول برای اولین بار در تهیه ی نانوکامپوزیت های آلومینا -زیرکونیا -سریا مورداستفاده قرارگرفت. در ابتدا ترکیب دوتایی بهینه ی ۰٫۷۵U-0.25AA از میان سه سوخت اوره، آمون ی وم استات و هگزامتیلن تترامین در طی فرایند سنتز آلوم ینا به دست آمد . نانوکامپوزیت Ce-TZP/Al2O3 با ترکیب ۰٫۲Ce0.1Zr0.9O2-0.8Al2O3 در دوحالت سنتز تک مرحلهای و دومرحلهای تولید شد. نتایج TEM بیانگر مزیت سنتز تک مرحلهای نسبت به دو مرحله ای بو د. تصاویر TEM نشانگر توزیع یکنواخت ذرات زیرکونیا در زمینهی آلومینایی در نمونهی سنتز یافته بهروش تک مرحلهای بود. میانگین اندازه ی ذرات در نمونه ی سنتز یافته به روش تک مرحلهای ۱۵nm و برای نمونه ی به دست آمده از فرایند دومرحلهای ۳۰nm بود. برای بررسی پودرهای سنتز یافته از آنالیز اشعه ی ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری و همچنین از آنالیز سطح BET استفاده شد.