سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه چراغی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر.
سهیل پارسا – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند.
مجید جامی الاحمدی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
سهراب محمودی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده:

کشت گیاهان دارویی یکی از بخش های مهم در کشاورزی نوین است. گلپر گیاهی از خانواده چتریان است که بعلت وجود خواب بذر کشت آن با مشکلاتی مواجه است. بدین منظور آزمایش حاضر در قالب طرح فاکتوریل کاملاً تصادفی در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه بیرجند به اجرا درآمد. فاکتور های آزمایش شامل تیمار های هورمونی(غلظت های ۰۲۵/۰ و ۰۳۵/۰ ppm از هورمون بنزیل آمینو پورین(BAP) و غلظت های ۱۰۰ و ۲۰۰ ppm از هورمون جیبرلیک اسید (GA))، مدت زمان سرمادهی (۲، ۴، ۶ و ۸ هفته سرمادهی و بدون سرمادهی) و تیمار شاهد (بدون تیمار) بودند. نتایج نشان داد هم هورمون و هم مدت زمان سرمادهی اثر معنی داری بر درصد و سرعت جوانه زنی داشتند. اثر متقابل آن ها تنها بر سرعت جوانه زنی مؤثر بود. در کل مدت زمان سرمادهی بیشتر و اعمال هورمون صرف نظر از غلظت آن موجب بهبود جوانه زنی در گلپر شد.