سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه ایزدی – دانشگاه شیراز بخش علوم و صنایع غذایی
محمدهادی اسکندری – دانشگاه شیراز
مهرداد نیاکوثری –
شهرام شکرفروش – بخش بهداشت مواد غذایی دانشگاه شیراز

چکیده:

ازروشهای متداول برای تهیه پودر ماست با خشک کنهای پاششی و انجمادی می باشد تعداد سلولهای زنده در پودرشاخص خوبی جهت تعیین درجه آسیبی است که در طی خشک کردن اعمال می وشد درمطالعه حاضر تاثیر ترکیبات مکمل پروتئین اب پنیر تغلیظ شده مالتودکسترین لاکتور کازئینات سدیم و شیر خشک بدون چربی برزنده مانی استرپتوکوکوس ترموفیلوس لاکتوباسیلوس بولگاریکوس لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و گونه های بیفیدباکتریوم درماست پروبیوتیک و پودر آن بعد از خشک شدن پاششی بررسی شده است. فرایند خشک کردن پاششی در دمای هوای ورودی ۱۵۰ درجه دربی هوای ورودی ۴۶۰m3/h و دبی خوراک ۲L/h صورت گرفت در طی تولید پودر ماست پروبیوتیک حضور ترکیبات مکمل مالتودکسترین لاکتوز کازئینات سدیم و شیر خشک بدون چربی اثر حفاظتی براسترپتوکوکوس ترموفیلوس داشته است. درحالیکه استفاده از ترکیبات مکمل اثر حفاظتی برلاکتوباسیلوس بولگاریکوس لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و گونه های بیفیدوباکتریوم نداشته است.