سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالعظیم بهاری – دانشجوی کارشناسی­ارشد علوم و تکنولوژی بذر، دانشگاه تهران
فرزاد شریف زاده – دانشیار دانشکده علوم زراعی و دامی، دانشگاه تهران
شهلا بهرامی – دانشجوی کارشناسی­ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه پیام­نو

چکیده:

گیاه Bromus tomentellus از خانواده گندمیان، در مناطق با فصل رشد سرد به صورت تیپ مرتعی وجود دارد. نقش آن در تولید علوفه خوش خوراک و کنترل فرسایش خاک حائز اهمیت است. جوانه زنی یکی از مهم ترین مراحل تکثیر گیاهان جهت اصلاح مرتع می باشد که تحت تأثیر شرایط محیطی و بیماری های گیاهی قرار می گیرد. بذرهای این گیاه به دلیل داشتن سطح ناصاف مستعد آلودگی به بیماری ها می باشند که این امر سبب ایجاد مشکلاتی در جوانه زنی بذرهای آن می شود؛ لذا تحقیق حاضر با هدف معرفی بهترین روش کنترل بیماری Rhizopus stolonifer درآزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذردانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۰ در قالب طرح کاملاّ تصادفی با چهار تکرار۵۰ بذری انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل: آب مقطر(شاهد)، محلول هیپوکلریدسدیم دودرصد (یک دقیقه ضدعفونی)، هیپوکلریدسدیم دو درصد (دو دقیقه ضدعفونی)، محلول ویتاواکس ۱۰۰۰×۲ (یک دقیقه ضدعفونی)، ویتاواکس ۱۰۰۰×۲ (دو دقیقه ضدعفونی)، ویتاواکس ۱۰۰۰×۳ (یک دقیقه ضدعفونی)، ویتاواکس ۱۰۰۰×۳ (دو دقیقه ضدعفونی)، پودر ویتاواکس ۱۰۰۰×۲، محلول بنومیل ۱۰۰۰×۲ (یک دقیقه ضدعفونی) و بنومیل ۱۰۰۰×۲ (۲دقیقه ضدعفونی) بود. نتایج نشان داد که از بین تیمارهای اعمال شده، ویتاواکس ۱۰۰۰×۳ (دو دقیقه ضدعفونی) و ویتاواکس ۱۰۰۰×۲ (پودر) به طور معنی داری باعث کاهش درصد جوانه زنی کل و کاهش سرعت جوانه زنی گردیده اند. کلیه تیمارها سبب افزایش معنی دار درصد جوانه زنی نرمال و کاهش معنی دار سرعت آلودگی و درصد آلودگی گردیدند. در نهایت تیمارهای محلول ویتاواکس ۱۰۰۰×۲ (دو دقیقه ضدعفونی) و ۱۰۰۰×۳ (یک دقیقه ضدعفونی) به عنوان بهترین تیمارها برای کنترل بیماری بذرهای B. tomentellus شناسایی شدند.