سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین نظامی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی
میلاد ایزدخواه – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی، دانشگاه آزا

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر تراکم کاشت بر عملکرد ارقام جوشش ردیفه ودو ردیفه آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد در سال زراعی ۱۳۸۷-۱۳۸۸ اجرا شد . در این بررسی رقم به عنوان تیمار اصلی در دوسطح: محلی(دوردیفه) و نصرت(شش ردیفه ) و تراکم بوته درچهار سطح : (۳۰۰) و (۳۵۰) و (۴۰۰) و ( ۴۵۰ بذر در مترمربع) تیمار فرعی را تشکیل دادند . نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت بین ارقام و سطوح مختلف تراکم برای کلیه صفات به جز وزن هزار دانه و تعداد سنبله در بوته معنی دار می باشد .همچنین اثر متقابل ارقام جو در سطوح مختلف تراکم برای صفات عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت معنی دار بودند. همچنین بیشترین عملکرد مربوط به رقم نصرت با ۱۰۶۲۲/۱ کیلوگرم در هکتار و تراکم ۳۵۰ بذر در مترمربع با ۱۰۳۲۱/۳ کیلوگرم در هکتار بود.