سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین نظامی – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی-زراعت، عضو باشگاه پژوه
حیدرعلی کشکولی – استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان،
میلاد ایزدخواه – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی-آبیاری و زهکشی

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر تراکم کاشت بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ارقام جو بهاره آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد در سال زراعی ۱۳۸۷ -۸۸ اجرا شد. در این بررسی رقم به عنوان تیمار اصلی در دوسطح: محلی و نصرت و تراکم بوته درچهار سطح: ( ۳۰۰۳۵۰) ۴۰۰ ) و ( ۴۵۰ بذر در مترمربع) تیمار فرعی را تشکیل دادند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که سطوح مختلف تراکم وارقام به کاررفته درآزمایش تاثیر معنی داری بر روی صفات عملکرد بیولوژیک، تعداد دانه در سنبله، شاخص برداشت وعملکرددانه نشان داد. همچنین اثر متقابلارقام جو در سطوح مختلف تراکم برای صفات عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت معنی دارگردید. همچنین بیشترین عملکرد دانه متعلق به رقم نصرت با ۱۰۶۲۲ کیلوگرم در هکتار و تراکم ۳۵۰ بذر در مترمربع با ۱۰۳۲۱ کیلوگرم در هکتار بود