سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالمجید قبیتی ابراهیم نجار – کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه آزاد اسلامی واح
قدرت اله فتحی – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین-اهواز
شاپور لرزاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم و رقم بر جمعیت علف های هرز عملکرد واجزای عملکرد رقم برنج به روش خشکه کاری آزمایشی بصورت کرت های یکبار خرد شده در قالب بلو ک های کامل تصادفی،سه تکرار و دو عامل در سال زراعی ۱۳۸۷ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شاوور اجراء گردید . عامل اصلی رقم برنج (دانیال ، شفق وعنبوری قرمز) در کرت های اصلی به مقادیر مختلف بذر ۴۰ و ۶۰ و ۸۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار) به عنوان سطوح فرعی در نظر گرفته شدند وشاهد هر تیمار نصف کرت که به صورت وجین دستی علف های هرز تنک شده بود. نتایج تجزیه واریانس صفات زراعی علف های هرزنشان داد که ماده خشک کل علف های هرز پهن برگ در ارقام تفاوت معنی داری ندارد اما در ماده خشک باریک برک سوروف در سطح ۱ درصدمعنی دار بوده و همچنین اثر تراکم بذر بر ماده خشک علف های هرز پهن برگ در سطح ۵ در صد معنی دار و اثرتراکم بذر بر ماده خشک سوروف واثرات متقابل آنها در سطح ۱ در صد معنی دار است . جدول مقایسه میانگین صفات زراعی علف های هرز به روش آزمون چند دامنهای دانکن در سطح ۵ درصد نشان داد و همچنین به دلیل اینکه ارقام پر محصول قدرت پنجه زنی بالاتری دارند و فضای بیشتری را اشغال کرده و به علف های هرز اجازه کمتری برای رقابت وکانوپی زیادی را پوشش داده است . به نظر می رسد صرف نظراز حضور فیزیکی علف های هرز نقش رقابت بین بوته ها و همچنین شدت این رقابت در مراحل نموی از جمله عواملی است که می تواند در دستیا بی به نتایج فوق حائز اهمیت باشد.