سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی قاسم زاده – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان
شهروز آقایی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان
شمس علی درویشی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور ارزیابی قدرت رقابتی ذرت و جمعیت علف‌های هرز در شرایط طبیعی مغان آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی مغان واقع در ۱۵ کیلومتری پارس آباد انجام گردید آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی و با سه تکرار انجام گردید تیمارهای استفاده شده شامل سه سطح تراکم ذرت (۷۵۰۰۰،۸۵۰۰۰ و ۹۵۰۰۰ بوته در هکتار) و دو سطح الگوی کاشت ذرت(یک ردیفه و دو ردیفه) بودند تجزیه آماری نشان داد که اثر تراکم ذرت با الگوی کاشت روی جمعیت پهن برگان تأثیر داشته ولی روی باریک برگان تأثیری نداشت جمعیت بیشتر علف‌های هرز پهن برگ در تراکم ۹۵۰۰۰ بوته در هکتار در الگوی کاشت یک ردیفه بود و کمترین تعداد علف هرز در الگوی کاشت دو ردیفه با تراکم ۷۵۰۰۰ بوته در هکتار بود. عملکرد دانه، بیوماس و ارتفاع ذرت تحت تأثیر جمعیت علف‌های هرز قرار نگرفت .