سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسام شاهرجبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزست
علی سلیمانی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خو
محمدمهدی شهری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی
لیلا نارنجانی – عضو هیئت علمی گروه علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد.

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر تراک مهای مختلف کاشت و کود گوگرد بر ارقام مختلف کانولا آزمایشی در مرکز تحقیقات گرگان در سال زراعی ۸۳-۸۴ به صورت کر تهای دو بار خرد شده در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی با ۳ تکرار طراحی شد. کرت های اصلی شامل ۳ سطح ۰، ۱۲۵ و ۱۵۰ کیلوگرم گوگرد در هکتار و کود گوگرد از منبع بنتونیت ( ۴۵ درصد) بکار رفت. کرت های فرعی شامل تراکم های ۶۰ ، ۸۰ و ۱۰۰ بوته در مترمربع و کر تهای فرعی فرعی شامل ۳ رقم Hyola401 ،RGS003 و Hyola420 بودند. اثر کود گوگرد تنها بر فاصله اولین شاخه تا زمین معنی دار شد. تراکم گیاهی نیز تأثیر معن یداری بر طول غلاف در ساقه اصلی داشت. رقم نیز اثر معنی داری بر ارتفاع، تعداد شاخه فرعی، فاصله اولین شاخه تا زمین، طول غلاف در ساقه اصلی، طول غلاف در ساقه فرعی، عملکرد دانه و وزن ۱۰۰۰ دانه داشت. با توجه به اینکه بیشترین عملکرد دانه و وزن هزار دانه در تراکم گیاهی ۶۰ بوته در مترمربع و تیمار مصرف ۲۵۰ کیلوگرم گوگرد در هکتار حاصل شد و همچنین رقم Hyola401 دارای ارتفاع، قطر ساقه مناسب و همچنین بالاترین تعداد دانه، عملکرد دانه و وزن ۱۰۰۰ دانه بود که اختلاف معنی داری با سایر ارقام داشت. بنابراین، کشت این رقم در تراکم گیاهی ۶۰ بوته در مترمربع، همراه با مصرف ۲۵۰ کیلوگرم کود گوگرد در شرایط مشابه با آزمایش حاضر مناسب م یباشد.