سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا سروی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
حسین شمسی محمودآبادی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
عباس زارع زاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تراکم روی ماده خشک و میزان اسانس آویشن باغی در مرحله قبل از گلدهی کامل گیاه آزمایشی به صورت طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی استان یزد انجام شد .در این آزمایش میزان اسانس ، درصد اسانس و عملکرد ماده خشک در تراکم های مذکور مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تراکم کاشت بر عملکرد ماده خشک و میزان اسانس در واحد سطح تاثیرمعنی داری (۰٫۰۱≥P) دارد. اما تراکم بر روی درصد اسانس تاثیر معنی داری ندارد ولی به سبب افزایش عملکرد ماده خشک باعث افزایش عملکرد اسانس در واحد سطح به طور معنی دار است و مقایسه میانگین نشان دادکه بهترین تراکم از نظر عملکرد ماده خشک و میزان اسانس تراکم ۲۵ است.