سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدعلی بابایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران
پریسا جنوبی – استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه تربیت معلم
جهانفر دانشیان – دانشیار موسسه اصلاح نهال و بذر، کرج
محسن یوسفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

چکیده:

جهت بررسی تأثیر تراکم و دور آبیاری بر عملکرد گیاه کدوی تخم کاغذی (cucurbita pepo L.) آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی در۴ تکرار، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقاتی فیض آباد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین انجام شد. عامل آبیاری در سه سطح شامل I1=60 ، I2=120 و I3=180 (بصورت میلی متر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاسA ) در کرتهای اصلی که در مرحله قبل از گلدهی اعمال شد و عامل تراکم در چهار سطح شامل ۶/۰ ، ۸/۰ ، ۱ و ۲/۱ بوته در مترمربع بود که در کرتهای فرعی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عامل آبیاری و تراکم بر صفات تعداد دانه، عملکرد دانه و عملکرد روغن دانه تأثیر معنی داری داشت. بطوریکه آبیاری پس از ۶۰ میلیمتر تبخیر بیشترین عملکرد دانه (با میانگین ۷۵۶ کیلوگرم در هکتار) و نیز بیشترین عملکرد روغن دانه (با میانگین ۴/۳۱۴ کیلوگرم) را به خود اختصاص داد که هر دو صفت با آبیاری ۱۲۰ میلیمتر تبخیر در یک گروه آماری قرار گرفتند. لذا جهت صرفه جویی در مصرف آب، برای کدوی تخم کاغذی آبیاری ۱۲۰ میلیمتر تبخیر توصیه می گردد. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش تراکم بوته عملکرد دانه و عملکرد روغن دانه افزایش یافت. بطوریکه تیمار تراکم ۲/۱ بوته در متر مربع بیشترین عملکرد دانه (با میانگین ۹۲۰ کیلوگرم در هکتار) و بیشترین عملکرد روغن دانه (با میانگین ۷/۳۹۳ کیلوگرم در هکتار) را به خود اختصاص داد.