سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلی بابایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران
جهانفر دانشیان – دانشیار موسسه اصلاح نهال و بذر، کرج
سیدعلیرضا ولدآبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، گروه زراعت، شهر قدس، ایران
محسن یوسفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، باشگاه پژوهشگران جوان، تاکستان، ا

چکیده:

با توجه به اینکه در کدوی تخم کاغذی یک رابطه معکوس بین عملکرد دانه و صفات رویشی وجود دارد لذا تأثیر تراکم و دور به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل (cucurbita pepo L.) آبیاری بر صفات رویشی کدوی تخم کاغذی تصادفی در ۴ تکرار، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقاتی فیض آباد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین مورد بصورت میلی متر تبخیر تجمعی از تشتک ) IR3R= و ۱۸۰ IR2R=120 ، IR1R= آزمایش قرار گرفت. عامل آبیاری در سه سطح شامل ۶۰ ۱ و ، ۰/۸ ، ۰/ در کرتهای اصلی که در مرحله قبل از گلدهی اعمال شد و عامل تراکم در چهار سطح شامل ۶ (A تبخیر کلاس ۱/۲ بوته در مترمربع بود که در کرتهای فرعی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عامل آبیاری و تراکم بر صفات طول گیاه، تعداد برگ در گیاه، تعداد گره در ساقه اصلی و تعداد شاخه فرعی در گیاه اثر معنی داری داشت. به طوری که اعمال تنش شدید (آبیاری ۱۸۰ میلیمتر) باعث کاهش شدید طول گیاه، تعداد برگ و تعداد گره در ساقه شد. بنابراین می توان انتظار داشت که با کاهش فاصله آبیاری رشد رویشی تحریک شده و از افزایش عملکرد دانه جلوگیری کند. همچنین بررسی نتایج نشان می دهد که ۰ گیاه / با افزایش تراکم طول گیاه، تعداد برگ و تعداد گره افزایش یافت. اما بیشترین تعداد ساقه فرعی در کمترین تراکم یعنی ۶ ۴ ساقه فرعی بدست آمد. / در متر مربع با میانگین