سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد ملک زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران
محسن یوسفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، باشگاه پژوهشگران جوان، تاکستان، ا

چکیده:

جهت بررسی تأثیر تاریخ کاشت و کنترل علف های هرز بر رشد و عملکرد گیاه دارویی خردل، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات – در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی اسماعیل آباد استان قزوین در فصل زراعی ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ انجام شد. تیمار تاریخ کاشت در سه سطح شامل ۱۲ مهر، ۱۲ اسفند و ۲۳ اسفند به عنوان عامل اصلی و کنترل علف هرز در هفت سطح شامل کنترل کامل علف هرز، عدم کنترل علف هرز، کنترل از مرحله ۴ و ۸ برگی و ساقه دهی، کنترل از مرحله کاشت تا ۴ برگی و ساقه دهی، کنترل از مرحله ساقه دهی، کنترل از مرحله ۴ تا ۸ برگی و کنترل از مرحله کاشت تا ۴ برگی به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که تاریخ کاشت تأثیر معنی داری در کلیه صفات مورد بررسی داشت. مقایسه میانگین تاریخ کاشت نشان داد که تاریخ کاشت اول با میانگین عملکرد دانه ۱۵۲۹ کیلوگرم در هکتار بیشترین و تاریخ کاشت سوم با میانگین ۱۲۳۶ کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد. بنابراین تاریخ کاشت اول بدلیل دارا بودن بیشترین عملکرد دانه به عنوان بهترین تاریخ کاشت در منطقه قزوین معرفی می گردد. همچنین بین سطوح کنترل علف های هرز از نظر کلیه صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری وجود داشت. بطوریکه بیشترین عملکرد دانه متعلق به سطح کنترل کامل علف های هرز با میانگین ۱۶۷۹ کیلوگرم در هکتار بود.