سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد ملک زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران
محسن یوسفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

چکیده:

تأثیر تاریخ کاشت بر توان رقابتی گیاه دارویی خردل با علف های هرز در آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی اسماعیل آباد استان قزوین در فصل زراعی ۱۳۸۶-۱۳۸۷ انجام شد. تیمار تاریخ کاشت در سه سطح شامل ۱۲ مهر، ۱۲ اسفند و ۲۳ اسفند به عنوان عامل اصلی و کنترل علف هرز در هفت سطح شامل کنترل کامل علف هرز ، عدم کنترل علف هرز، کنترل از مرحله ۴ و ۸ برگی و ساقه دهی، کنترل از مرحله کاشت تا ۴ برگی و ساقه دهی، کنترل از مرحله ساقه دهی، کنترل از مرحله ۴ تا ۸ برگی، کنترل از مرحله کاشت تا ۴ برگی به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند . نتایج بدست آمده نشان داد که بین تاریخ کاشت از نظر کلیه صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری وجود داشت. مقایسه میانگین تاریخ کاشت نشان داد که تاریخ کاشت اول با میانگین عملکرد دانه ۱۵۲۹ کیلوگرم در هکتار بیشترین و تاریخ کاشت سوم با میانگین ۱۲۳۶ کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد . بیشترین درصد روغن متعلق به تاریخ کاشت اول با میانگین ۴۲/۲ درصد بود. بین سطوح کنترل علف های هرز از نظر کلیه صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری وجود داشت. بیشترین عملکرد دانه متعلق به سطح کنترل کامل علف های هرز با میانگین ۱۶۷۹ کیلو گرم در هکتار بود. همینطور بالاترین درصد روغن متعلق به سطح کنترل کامل علف های هرز با میانگین ۴۳/۳ بود.