سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دا
محمدعلی آقاجانی – استادیار پژوهشی ، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع
ابوالفضل فرجی – استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کش
محمدولی نجف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

بیماری سوختگی آلترناریایی در بسیاری از نقاط جهان خسارت های شدیدی را به کلزا وارد می کند و به همین علت باعث کاهش کمیت و کیفیت روغن می شود. این تحقیق به منظور بررسی مقاومت مزرعه ای ارقام زراعی کلزا شامل ۳ ژنوتیپ کلزا ( هایولا ۴۰۱، آرجی اس ۰۰۳ ، شیرالی) و ژنوتیپ سلکت ۴ (نسل ۴ تلاقی کلزا و خردل زراعی) در برابر سوختگی آلترناریایی انجام شد. آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار و ۲ تاریخ کشت مجزا انجام گرفت. به این منظور، شدت بیماری در فاصله های زمانی مشخص از ظهور علائم تا زمان برداشت اندازه گیری شد و با استفاده از آن، متغیر های AUDPC، SAUDPC و rAUDPC محاسبه شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین ژنوتیپ ها بر اساس هر سه متغیر و در SAUDPC در تاریخ کشت ها نیز اختلاف معنی داری در سطح احتمال یک درصد وجود دارد. مقایسه میانگین داده ها نشان داد که رقم سلکت۴ به عنوان حساسترین رقم و ارقام آرجی اس۰۰۳، هایولا۴۰۱ و شیرالی به ترتیب حساسیت کمتری نسبت به سوختگی آلترناریایی از خود نشان داده اند. متغیر SAUDPC نشان داد که تاخیر در کاشت سبب افزایش میزان وقوع بیماری سوختگی آلترناریایی کلزا می شود.