سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسام شاهرجبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزست
علی سلیمانی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خو
حسین یزدپور – دانشجو
مهدی اشیری – کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

چکیده:

به منظور تعیین بهترین تراکم گیاهی، تاریخ کاشت و نیتروژن بر لاین ۷۶۰۲ برنج در استان مازندران، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در مزرعه تحقیقات مرکز تحقیقات برنج استان مازندران طراحی شد. تاریخ های کاشت عبارت بودند از ۱۵ اردیبهشت، ۲۵ اردیبهشت و ۴ خرداد، سطوح کودی شامل ۲۰۰ ، ۲۵۰ و ۳۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تراک مهای ۱۶ ، ۵/ ۱۸ و ۲۵ بوته در مترمربع انجام شد. اثر تاریخ کاشت بر تعداد پنجه بارور، تعداد دانه، وزن ۱۰۰۰ دانه، عملکرد دانه معنی دار شد. اثر تراکم گیاهی بر تعداد پنجه بارور، تعداد دانه، وزن ۱۰۰۰ دانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت معن یدار شد. اثر نیتروژن بر هیچ یک از صفات آزمایشی معن یدار نشد. اثر متقابل تاریخ کاشت و تراکم تنها بر تعداد دانه معنی دار شد. اثر متقابل تراکم و نیتروژن نیز تنها بر عملکرد دانه معنی دار شد. با توجه به نتایج بالا و اینکه بالاترین تعداد دانه، عملکرد دانه و وزن ۱۰۰۰ دانه در تاریخ کاشت ۴ خرداد و تراکم ۱۶ بوته در مترمربع حاصل شد و همچنین با توجه به یکسان بودن عملکرد دانه و وزن ۱۰۰۰ دانه در ۳ سطح کودی، برای کاهش هزین هها و جلوگیری از آلودگی نیترات آب های زیرزمینی مصرف ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار توصیه می شود