سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید نظرلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
رئوف سیدشریفی – استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
عبدالقیوم قلی پوری – استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
جمال شریعتی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر باکتری های محرک رشد و کود نیتروژنه بر عملکرد دانه،کارایی مصرف و کارایی زراعی مصرف نیتروژن در آفتابگردان رقم مستر آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل کود نیتروژنه در سه سطح (صفر،۸۰ و ۱۶۰ کیلوگرم در هکتار) و باکتری محرک رشد در چهار سطح (عدم تلقیح، تلقیح بذور با ازتوباکتر کروکوکوم استرین ۵، آزوسپریلوم لیپوفروم استرین OF و سودوموناس استرین ۸) بودند. نتایج بدست آمده نشان داد که اثر اصلی تیمار باکتری و کود نیتروژنه بر روی عملکرد دانه، کارایی مصرف و کارایی زراعی مصرف نیتروژن در سطح احتمال یک درصد معنی دار می باشد. همچنین اثر متقابل تیمارها، به صورت معنی داری (در سطح ۱%) صفات مورد مطالعه تحت تأثیر قرا داد. افزایش سطح کود نیتروژنه موجب افزایش عملکرد دانه و کاهش کارایی مصرف و کارایی زراعی مصرف نیتروژن گردید.