سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم خسروی مهمویی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه قدرت
ریحانه عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه قدرت
حمید فلقی – استادیار، دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه قدرت

چکیده:

افزایش میزان تولید آلاینده های زیست محیطی در دهه های اخیر، نگرانی های زیادی را ایجاد نموده و بهره برداری از نیروگاه های شبکه قدرت را تحت تأثیر خود قرار داده است. از سوی دیگر با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی ساخت سیست مهای ذخیر هساز انرژی و اقبال عمومی به استفاده ی بیشتر از آ نها، این سیستم ها می توانند با اهداف مختلفی در سیستم قدرت به کار گرفته شوند. در این مقاله جهت مدیریت و کنترل میزان آلاینده های زیست محیطی ناشی از نیروگاه های سیستم قدرت، مسأله ی بهره برداری از سیستم های قدرت در کنار سیستم های ذخیر هساز انرژی باتری مورد بررسی قرار گرفته و به صورت ریاضی مد لسازی شده است. برای حل مدل پیشنهادی از یک روش ترکیبی شامل حل مسأله توزیع اقتصادی بار و الگوریتم ژنتیک استفاده شده و پارامترهای مرتبط با بهره برداری بهینه از سیستم های ذخیر هسازانرژی باتری (شامل توان و انرژی شارژ و دشارژ و همچنین ساعات بی باری این سیستم ها) به دست آمده است. در نهایت با لحاظ نمودن پارامترهای مختلف مربوط به حفظ طول عمر سیست مهای ذخیره ساز انرژی باتری کارایی روش ارائه شده در قالب مطالعه ی عددی نشان داده شده است.