سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آذر علیمردانی – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه خاک‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجا
محمدامیر دلاور – استادیار گروه خاک‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
احمد گلچین – استاد گروه خاک‌شناسی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده:

بمنظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف بقایای گیاهی یونجه (صفر، ۵/۲ و ۵ درصد) همراه و بدون گچ و سولفات آلومینیوم بر ویژگی های فیزیکی یک خاک سدیمی آزمایشی گلخانه ای با ۹ تیمار و ۳ تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی به اجرا در آمد. پس از اعمال تیمارها و خوابانیدن نمونه ها به مدت چهارماه ویژگی های فیزیکی خاک شامل میانگین وزنی قطر خاکدانه ها، مقدار رس قابل انتشار، هدایت هیدرولیکی و مقدار آب قابل استفاده گیاه در فواصل زمانی دو و چهارماه اندازه گیری شد. نتایج اندازه گیری ها نشان داد که چهار ماه پس از اعمال تیمارهای مختلف، تیمار حاوی سولفات آلومینیوم و گچ توأم با ۵ درصد بقایای یونجه باعث افزایش معنی دار میانگین وزنی قطر خاکدانه ها، افزایش هدایت هیدرولیکی و مقدار آب قابل استفاده گیاه شدند. دو ماه پس از اعمال تیمارها، خاکدانه های با قطر ۲۵۰ تا ۵۰۰ میکرون و چهارماه پس از اعمال تیمارها خاکدانه های با قطر ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میکرون افزایش چشمگیری نسبت به تیمار شاهد نشان دادند. تأثیر تیمارهای سولفات آلومینیوم و گچ توأم با ۵ درصد بقایای گیاهی یونجه بر مقدار آب قابل استفاده گیاه حداکثر بود و این تیمار ها بترتیب این ویژگی را به مقدار ۲۸/۳۰ و ۵۰/۲۵ درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش دادند. مؤثرترین تیمارها در افزایش هدایت هیدرولیکی بترتیب تیمارهای سولفات آلومینیوم و گچ توأم با ۵ درصد بقایای یونجه بود که تفاوت این دو تیمار در افزایش این ویژگی معنی دار گردید. نتایج این تحقیق نشان دهنده نقش و اهمیت ماده آلی همراه با ترکیبات کلسیم دار و اسیدزا در اصلاح و بهسازی خاک های سدیمی است