سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرود صالحی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بخت

چکیده:

بقایای گیاهی مواد مفیدی محسوب می شوند که می توانند تغییرات مهمی در ویژگی های زیستی، شیمیایی و فیزیکی خاک ایجاد کنند. در آزمایش مزرعه ای، به منظور بررسی تأثیر حفظ بقایای گیاهی و اختلاط آنها با خاک بر ویژگی های خاک در کشت لوبیا قرمزPhaseolus vulgaris L.) آزمایشی در تابستان ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ در قالب بلوک های کامل تصادفی به صورت دو بار خرد شده با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز (باجگاه) انجام شد فاکتور اصلی رقم لوبیا قرمز (لوبیا قرمز D 81083 و قرمز صیاد)، فاکتور فرعی کود نیتروژن (صفر، ۳۴/۵ ، ۶۹ ، ۱۰۳/۵ کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و فاکتور فرعی فرعی بقایای گندم (Triticum aestivum L.)صفر، ۱۵۳۰ ، ۳۰۶۰ و ۴۵۹۰ کیلوگرم بقایای گندم در هکتار) بود. با افزودن بقایای گندم به خاک، میزان کربن آلی خاک به صورت معنی داری در هر سال افزایش یافت. بیشترین میزان فسفر قابل جذب از تیمار ۴۵۹۰ کیلوگرم بقایا و کمترین آن از حالت بدون بقایا به دست آمد. با افزودن بقایا به خاک میزان پتاسیم قابل جذب در هر سال افزایش یافت . روند تغییرات نیتروژن خاک در سال نخست نامنظم بود، گرچه بیشترین میزان نیتروژن خاک از تیمار ۴۵۹۰ کیلوگرم بقایا به دست آمد، ولی بین این مقدار و مقادیر بدون و ۱۵۳۰ کیلوگرم بقایا تفاوت معنی دار وجود نداشت . در سال دوم ادغام ۳۰۶۰ کیلوگرم بقایا دارای بیشترین میزان نیتروژن بود که با حالت بدون بقایا تفاوت معنی دار داشت