سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سپنتا اسماعیلی – دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آ

چکیده:

یک سیستم بستهبندی پلاستیکی جهت مقایسهی ترکیب اتمسفری درون بستههای محتوی گوجه مورد استفاده قرار گرفته است. یک طیف از فیلمهای پلاستیکی با خواص نفوذپذیری متفاوت، جهت مطالعهی اثرات این شرایط، روی تغییرات در کیفیت گوجههای صورتی بعد از برداشت که در دمای ۰۳ درجهی سانتیگراد و به مدت ۰۳ روز انبار شدهاند تست گردیده است. فیلمهایی که مورد استفاده قرار گرفتهاند شامل پلیاتیلن ۰۳ میکرون ) PE20 ( و ۰۳ میکرون ) PE50 (، پلی وینیل کلراید ۰۳ میکرون) PVC ( و پلی پروپیلن ۰۰ میکرون) PP ( میباشد که با میوههای بستهبندی نشده در شرایط کنترل شده مقایسه شدهاند. گوجهها از لحاظ تغییر در رنگ، استحکام، وزن، میزان اسیدیته، مجموع مواد جامد محلول، فاسد شدن و مشخصههای حسی مورد بررسی قرار گرفتهاند. همهی گوجههای بستهبندی نشده بعد از ۰۳ روز بیش از حد پخته شده و نرم گردیدهاند. بستههایی که از فیلمهای ) PE50 ( و ) PP ( استفاده نمودهاند، مرحلهی قرمز شدن گوجه را تا ۰۳ روز بعد از انبارش به تأخیر انداخته و گوجههای آنها حتی بعد از گذشت ۰۳ روز از انبارش، از سفتی و استحکام خوب و اتلاف وزن کمتری برخوردار بوده و شامل بالاترین مقدار جامد حل شده بودهاند