سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کرامه احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه بیرجند
علی گزانچیان – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
براتعلی غلامی – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

باریجه از خانواده چتریان یک گیاه صنعتی، دارویی و مرتعی می باشد. با توجه به وجود خواب فیزیولوژیکی در بذور این خانواده این تحقیق با هدف تعیین مناسبترین بستر سرمادهی و کاربرد هورمون بنزیل آمینوپوریندر سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد. عوامل مورد مطالعه شامل مدت زمان سرمادهی مرطوب در چهار سطح ( ۰ و ۲ و ۳ و ۴ هفته) در دمای ۴ درجه سانتیگراد ، بنزیل آمینوپورین در سه سطح ( ۰ و ۲۵/۰ و ۳۵/۰ میلی گرم در لیتر) پس از پایان دوره سرمادهی و نوع بستر سرمادهی در دو سطح ( کاغذ صافی و ماسه) بود. پس از اعمال تیمارهای مورد مطالعه ارزیابی درصد و سرعت جوانه زنی در دمای ۱۲ درجه سانتیگراد انجام شد. نتایج شنان داد با افزایش مدت زمان سرمادهی و سطوح غلظت بنزیل آمینوپورین، جوانه زنی بذر افزایش یافت. همچینین نوع بستر سرمادهی در ماسه تاثیر معین داری بر جوانه زنی بذر دشت ( ۰۱/۰>P). از طرفی بالاترین درصد و سرعت جوانه زنی بذرها در نتیجه تیمار سرمادهی مرطوب در بستر ماسه به مدت چهار هفته مرطوب سرد هوادهی مطلوب نیاز داشته و شاید بستر ماسه به حذف و آبشویی بهتر ترکیبات بذری که احتمالا بازدارنده جوانه زنی است عمل کند.