سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مرتضی علیرضایی نغندر – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین آروئی – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
شمسعلی رضازاده – استادیار گروه فارماکوگنوزی و داروسازی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد د
محمود شور – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر بسترهای مختلف بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در دو گونه سورنجان بومی ایران (C.kotschyi و C. Robustum) کورم های دو گونه در شرایط کشت بدون خاک و خاک مزرعه کشت شدند. آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی ۸۹-۸۸ انجام شد. تیمارها شامل گونه ( دو گونه) و بستر کشت (سه نوع بستر بدون خاک، شامل ۲۵ % کوکوپیت + ۷۵% پرلایت، ۵۰ % کوکوپیت + ۵۰ % پرلایت و ۷۵ % کوکوپیت + ۲۵ % پرلایت و شرایط خاک مزرعه بعنوان شاهد) بودند. هر تیمار با سه تکرار و ۱۰ مشاهده در هر تکرار بود. صفاتی همچون وزن تر و خشک، درصد وزن خشک و عملکرد تر و خشک کورم، میزان کلشی سین در واحد وزن خشک و عملکرد کلشی سین مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین دو گونه و در تمام بسترها، میزان وزن تر و خشک و عملکرد کورم و نیز میزان کلشی سین در واحد وزن خشک و واحد آزمایشی در C.kotschyi نسبت به C. robustum بیشتربود. همچنین در گونه ی C. kotschyi میزان کلشی سین در واحد وزن خشک و عملکرد کلشی سین در واحد آزمایشی در بسترهای کشت بدون خاک نسبت به خاک مزرعه بیشتر بود در حالی که در گونه ی C. robustum اختلاف معناداری در مقادیر این صفات در میان بسترهای مختلف مشاهده نشد.