سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا رضایی سوخت آبندانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت و عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگ
مهدی رمضانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت و عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگ

چکیده:

به منظور بررسی اثرات پرایمینگ بر جوانه زنی بذر دو رگ سینگل کراس ۷۰۴ (KSC704)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر در سال ۱۳۸۸ اجرا گردید. تیمارها شامل پرایمینگ بذر با محلول های پلی اتیلن گلایکول (PEG6000) با غلظت های ۵ و ۱۰ درصد، نیترات پتاسیم (KNO3) با غلظت های ۱ و ۲ درصد و کلرید پتاسیم (KCl) با غلظت های ۲ و ۴ درصد و مدت زمان های ۸ و ۱۶ و ۲۴ ساعت بودند. صفات اندازه گیری شده شامل طول ریشه چه و ساقه چه (میلی متر)، سرعت جوانه زنی (تعداد بذر در روز)، وزن تر ریشه چه و ساقه چه (گرم)، وزن خشک ریشه چه (گرم )، نسبت وزن تر ریشه چه به ساقه چه بودند. نتایج نشان داد که حداکثر طول ریشه چه و ساقه چه تحت تیمارهای زمان و پرایمینگ PEG با غلظت ۵ درصد و زمان ۱۶ ساعت بدست آمد، اما بیشترین نسبت وزن تر R/S با پیش تیمار PEG و KNO3 با غلظت های ۵ و ۲ درصد در مدت زمان ۲۴ ساعت مشاهده شد. بیشترین سرعت جوانه زنی و وزن تر ریشه چه با پیش تیمار PEG و KNO3 با غلظت های ۵ و ۲ درصد حاصل گردید.