سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده زهرا میردیلمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مرتعداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان،
غلامعلی حشمتی – استاد گروه مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین بارانی – استادیار گروه مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
یلدا همت زاده – کارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

چکیده:

حفظ تنوع گونه های دارویی نیازمند اعمال مدیریت صحیح و کارآمد بر مبنای دانش روابط گیاهان با یکدیگر و نیز با عوامل محیطی می باشد در این تحقیق رابطه بین میزان پراکنش مهمترین گونههای دارویی مراتع حوزه آبخیز کچیک با عوامل محیطیبررسی شده است. برای اندازهگیری اطلاعات پوشش گیاهی و عوامل محیطی ابتدا نقشه واحدهای کاری تهیه شد. سپس در نقاط معرف هر واحد کاری، نمونه برداری از پوشش گیاهی به صورت تصادفی سیستماتیک و نمونه برداری از خاک به صورت زیگزاکی انجام شد. بعد از جمعآوری اطلاعات و تبدیل واحدها، جهت تعیین موثرترین عوامل محیطی بر پراکنش گونههای گیاهی و بررسی ارتباط این عوامل با گونههای گیاهی به ترتیب از روش آنالیز تحلیل تطبیقی متعارف و رگرسیون چند متغیره با بهره گیری از نرم افزارهایMINITAB و ۱۵ PC-ORD5استفاده شد. نتایج نشان داد که تغییرات گونههای گیاهی بیشتر تحت تاثیر اثر مشترک دو عامل خاکی و توپوگرافی بوده است. که از میان پارامترهای عوامل توپوگرافی، جهت شیب و مقدار شیب از میان پارامترهایعوامل خاکی میزان اسیدیته و بافت خاک از بیشترین تاثیر در پراکنش گونهای برخوردار بودند