سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

یدالله دالوند – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، بخش بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی
غلامرضا اسدی – سمنان شرکت دشت سبز
ابراهیم کریمی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، بخش بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی
مهدی یزدانی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، بخش بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی

چکیده:

مرزه خوزستانی (Satureja hortensis) و آویشن دنائی (Thymus daenensis) گیاهان داروئی هستند که مصارف گستردهای در صنایع داروئی و غذائی دارند. این گیاهان به صورت وسیع در مناطق مختلف جهان به عنوان نوشیدنی، طعم دهنده غذا و داروی گیاهی استفاده میشوند. از آنجا که جوانه زنی بذر این دو گیاه در شرایط آزمایشگاهی ضعیف می باشد ، افزایش جوانه زنی میتواند به تولید انبوه این گیاهان کمک کند. به منظور بررسی میزان جوانه زنی بذر، تحقیقی در شرایط آزمایشگاه در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی در ۴ تکرار انجام شد. تیمارها شامل عصاره اشباع ورمی کمپوست (محلول ۱۰۰%) ، محلول ۲۰ % و ۱۲/۵% به همراه و یا بدون عصاره باکتری استرپتومایسس بود. نتایج حاصل از تجزیه جوانه زنی بذرهای هر دو گیاه نشان داد شاخص بنیه بذر در تیماره ای مختلف در سطح ۱% معنی دار بود در صورتیکه سرعت جوانه زنی تفاوت معنی داری نشان نداد. مقایسه میانگین دادهها برای هر دو گیاه نشان داد که کمترین میانگین بنیه بذر مربوط به عصاره اشباع ورمیکمپوست به میزان ۱۶/۲۵% و بیشترین آن مربوط به محلول ۲۰ % عصاره اشباع به همراه باکتری به میزان میانگین ۲۵% بود. از نتاج این بررسی استنباط میشود که امکان استفاده از باکتری استرپتومایسس برای تحریک رشد و جوانه زنی بذور گیاهان دارویی وجود دارد.