سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد حسن مرتضوی – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد مستعان – استادیار موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور

چکیده:

رقم برحی از مهمترین ارقامی است که به علت داشتن تانن اندک و از بین رفتن مزه گسی در مرحله خلال قابل مصرف میباشد اما به علت درصد رطوبت بالا، میوهها بسیار فسادپذیر بوده و ماندگاری کمی دارند. استفاده از روشهای نوین بستهبندی میتواند در توسعه بازارهای مصرف این محصول مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر تیمارهای مختلف بسته بندی (اتمسفر تغییریافته (مپ) غیرفعال، بستهبندی مپ حاوی بالشتکهای جاذب اتیلن و شاهد) و نیز دمای نگهداری ( ۵ و ۱۵ درجه سانتیگراد) بر ماندگاری میوه خرمای رقم برحی برداشت شده در مرحله خارک انجام پذیرفت. طی ۲۷ روز نگهداری، میوهها به فاصله زمانی هر سه روز یکبار آنالیز کیفی شده و از نظر فاکتورهای مختلفی مثل سفتی بافت، درصد کاهش وزن، اسیدیته قابل تیتراسیون، مواد جامد محلول، درصد تبدیل به رطب، رنگ ظاهری پوست میوه، نشت الکترولیت، ظرفیت کل آنتی اکسیدان ها و غلظت مواد فنولی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد میوهها در تیمار مپ حاوی بالشتک جاذب اتیلن دارای کمترین درصد کاهش وزن (۰/۳۷۹%) ، کمترین درصد تبدیل به رطب ( ۳۵ %) و بیشترین سفتی بافت برخوردار بودند و از نظر دیگر صفات کیفی نیز کمترین کاهش را نشان دادند. به علاوه دمای ۵ درجه سانتیگراد نسبت به ۱۵ درجه سانتیگراد در حفظ خصوصیات کیفی میوه اثر بهتری داشت.