سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مونا م رحمانی – کارشناس ارشد رشته تربیت بدنی
حمید فروغی پور – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
رضا صابونچی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

در این پژوهش آثار بازخورد آنی ، خلاصه و دامنه ای بر عملکرد و یادگیری برخی مهارت های ژیمناستیک مورد بررسی قرار گرفت. آزمودنی ها شامل ۱۵ نفر کودک پسر ۱۰-۶ ساله بودند که در سه گروه آزمایشی قرار گرفتند . (۵ نفر در هر گروه )آزمودنی ها برخی مهارت های ژیمناستیک را در یک محیط تمرینی برای ۶ هفته تمرین نمودند. گروه اول بازخورد آنی ، گروه دوم بازخورد خلاصه و گروه سوم بازخورد دامنه ای در مورد نتایج اجراهایشان دریافت نمودند.آزمون ها در سه مرحله اجرا شدند ، ابتدا در جلسه اول پیش آزمون به عمل آمد وپس از ۶ هفته تمرین پس آزمون اجرا گردید و در نهایت پس از یک ماه بی تمرینی و عدم دریافت بازخورد آزمون یادداری برگزار گردید .مقایسه نتایج عملکرد آزمودنی ها در دو مرحله صورت گرفت .اول بین پیش آزمون و پس آزمون گروه ها و دیگری بین پس آزمون و آزمون یادداری . روش های آماری بکار گرفته شده عبارتند از: ابتدا آزمون لوین برای تجانس واریانس گروه ها ، آزمون کلموگروف اسمیرنف برای طبیعی بودن داده ها و در نهایت برای آزمودن فرضیه ها از t استیودنت وابسته و آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شده است . نتایج پژوهش نشان داد که بین پیش آزمون و پس آزمون عملکرد گروه بازخورد آنی ، خلاصه و دامنه ای افزایش معنی داری مشاهده شده است (۰۵/۰>P).ولی بین تاثیر سه نوع ارائه بازخورد تفاوت معنی داری مشاهده نشد(۰۵/۰ p) ، بین پس آزمون و آزمون یادداری عملکرد گروه بازخورد خلاصه تفاوت معنی داری مشاهده نشد( ۰۵/۰)