سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسین میرزینلی – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر،
ابراهیم قاسمی – دانشجوی دکتری استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود،

چکیده:

بررسی پایداری سازههای زیرزمینی خصوصا تًونلها در برابر بارهای دینامیکی ناشی از زلزله، برخورد پرتابه، انفجار سطحی وغیره امری ضروری و حیاتی در طول عمر سازه میباشد. در این مقاله پایداری تونلی به قطر ۱۰ متر که در توده سنگی با کیفیت متوسط ( ۵ RMR=دارای یک دسته درزه افقی با فاصلهداری ۰/۵متر حفر شده است با استفاده از مدلسازی عددیو نرمافزارUDEC مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، تونل در اعماق گوناگون مدل و پایداری آن در دو حالت استاتیکی و دینامیکی تجزیه و تحلیل شده است. در حالت دینامیکی، بار دینامیکی ناشی از انفجار ۱۰ تنTNT که بر روی سطح زمین دقیقاً در بالای تونل منفجر می شود، به مدل اعمال شده است. نتایج نشان میدهد، تونل در حالت استاتیکی در عمقی بین ۲۰ تا ۳۰ متر پایدار است در حالیکه در حالت دینامیکی عمق پایداری تونل بین ۵۰ تا ۶۰ متر است. همچنینمشاهده شد که هر چه عمق تونل افزایشیابد، تأثیر بار دینامیکی بر تونل کمتر میشود به گونهای که در اعماق بیش از ۶۰متر تأثیر بار دینامیکی ناشی از انفجار بر پایداری تونل تقریباً ناچیز است که میتوان آن را به میرایی موج انفجار نسبت داد