سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضوان السادات کازرونیان – دانشجوی دکترا، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دان
سپیده کلاته جاری – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آ
احمد خلیقی – استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد
محمد خصوصی – عضو هیئت علمی سابق گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگ

چکیده:

با توجه به این که پرورش دهندگان گاه بر اساس سهولت دسترس اقدام به انتخاب نوع و حجم خاصی از گلجا می کنند، آزمایشی جهت بررسی اثر سه عامل آزمایشی بر ویژگیهای مختلف کمی و کیفی گیاه رز، تحت شرایط هیدروپونیک طراحی شد. عوامل آزمایشی شامل نوع گلجا (گلدان-کیسه)، حجم بستر کشت به ازاء هر گیاه ( ۵ لیتر- ۸ لیتر) و رقم (چری برندی – بولزآی) بود. رقم اثر معنی داری بر تعداد ساقه گل دهنده داشت و رقم بولزآی برتری معنی داری نشان داد . اما قطر غنچه و ساقه، وزن تر و خشک گل و ریشه، در رقم چری برندی به طور معنی داری بیشتر از رقم بولزآی بود . وزن ریشه در گلدان بیشتر از کیسه بود. حداکثر وزن ریشه و سطح برگ ساقه گل دهنده، در رقم چری برندی در گلدان به دست آمد. همچنین این صفات، در رقم چری برندی در بستر ۸ لیتری برتری معنی داری نشان دادند.