سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید سلیمانی – آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ملایر، ا
طاهر بهلکه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گروه تربی بدنی، گرگان، ایران
سهراب شیخ اسمعیلی – کارشناس ارشد تربی بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

کنترل پاسچری ایستا و پویا در فعالیت های روزمره و همچنین در عملکرد مطلوب در فعالیت های ورزشی نقشی اساسی دارند. حوزهای از کنترل پاسچری که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است تأثیر ساختار پا بر کنترل پاسچریاست. هدف از این تحقیق مقایسه کنترل پاسچری افراد دارای کف پای صاف ، گود و طبیعی می باشد . روش تحقیق: ۱۰ دانش آموز دبیرستانی در این تحقیق شرکت کردند. نوع پای آزمودنی ها بر اساس میزان افت ناوی و- شاخص ۸ آیتمی پاسچر پا طبقه بندی شد. ۱۰ آزمودنی در گروه پای گود، ۱۰ آزمودنی در گروه پای نرمال و ۱۰ آزمودنی نیز در گروه پای صاف قرار گرفتند. تعادل ایستا و پویای هر گروه اندازه گیری و با هم مقایسه شد. نتایج :زمان ایستادن روی یک پا )تعادل ایستا( بین افراد با پای صاف، طبیعی و طاقدیسی از لحا آماری تفاوت معناداری نداشت. میانگین فاصله طی شده درجهت قدامی در افراد دارای پای طبیعی بیشتر از افراد با پای طاقدیسی بود . میانگین فاصله طی شده درجهت خلفی جانبی در افراد دارای پای طبیعی بیشتر از افراد با پای صاف و افراد با پای -طاقدیسی بود. اما بین میانگین فاصله طی شده درجهت خلفی داخلی بین سه گروه از نظر آماری تفاوت معناداری – وجود نداشت. بحث و نتیجه گیری: اگرچه تعادل ایستا تحت تأثیر نوع پا قرار نمی گیرد اما تفاوت های وابسته بهجهت مشاهده شده در تعادل پویا نشان می دهد که ناهنجاری های ساختاری پا ممکن است بر مکانیسم های مفصل تأثیر گذاشته و این تأثیر به حدی باشد که در هنگام فعالیت های پویا در کنترل پاسچری اختلال ایجاد کند . نقصدر کنترل پاسچری می تواند بر عملکرد تأثیر گذاشته و خطر آسیب های ورزشی را افزایش دهد لذا نوع پا می تواند تأثیر غیرمستقیم بر عملکرد داشته باشد و باید در ارزیابی پیش از شروع فصل ورزشکاران به آن توجه شود