سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میثاق پرندنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
پیام نجفی – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد خوراسگان
حسن طباطبایی – عضو هیئت علمی گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهرکرد
محمدحسام شاهرجبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات مختلف دو نوع جاذب رطوبت M300 و A200 در سطوح مختلف بر سرعت جوانه زنی و پارامترهای رشد فلفل رنگی، آزمایشی در سال ۱۳۸۶ در گلخانه پلاستیکی طراحی شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. دو رقم جاذب رطوبت M300 و A200 در ۳ غلظت ۰، ۲ و ۴ گرم استفاده گردید. در این آزمایش از رقم نایروبی استفاده گردید. اثر رقم، غلظت جاذب رطوبت و اثر متقابل این دو بر هیچ یک از صفات آزمایشی معن یدار نشد و روند خاصی نیز مشاهده نگردید. تفاوت معنی داری بین دو رقم جاذب رطوبت مشاهده نشد، اما با استفاده از جاذب رطوبت M300 با غلظت ۴ گرم، سرعت جوانه زنی، قطر ساقه و تعداد برگ موثر در فتوسنتز بالاتر بود