سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نیما فرشباف اعظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک وپی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایج
توحید اخلاقی – استادیار گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تبریز
هوشنگ کاتبی – کارشناس ارشد خاک وپی
الیاس بهمقام – کارشناس ارشد خاک وپی

چکیده:

در سالهای اخیر با گسترش روشهای عددی و همچنین پیدایش کامپیوترهای با قدرت پردازش بالا، مدلسازی عددی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.البته در این مورد باید توجه داشت که از نتایج تحلیل های عددی به تنهایی نمی توان جهت طراحی استفاده نمود که علت آن گستردگیمجهولات موجود در تحلیل عددی محیط های الاستوپلاستیک میباشد. در این تحقیق نیز از روش عددی برای تحلیل محیط خاک و شمع استفاده گردیده است. نرم افزار مورد استفاده جهت تحلیل و نیل به اهداف تحقیق، نرم افزارABAQUS میباشد که با استفاده از روش المان محدود و در نظر گرفت مدل الاستوپلاستیک موهر- کولمب برای محیط خاک، تنش ها، کرنش ها و تغییر شکل های محیط را محاسبه می کند.هدف از انجام اینپروژه بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر روی شمع های مایل تحت اثر بارهای جانبی میباشد. در این راستا مطالعات پارامتریک با تغییر عوامل موثرانجام شده و سپس تاثیر پارامتریک مختلف نظیر جنس خاک، زاویه میل، طول و قطر شمع و نیز سربار قائم در میزان جابجایی جانبی و لنگرهای خمشی مورد بررسی قرار می گیرد.سه نوع مدل شمع در داخل توده خاک متشکل از دو لایه ماسه با تراکم نسبی متفاوت نسبت به هم تحت نیروهای استاتیکی جانبی که به صورت افقی به شمع مایل با زاویه میل متفاوت نسبت به قائم ایجاد وتحلیل خواهد شد