سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید احمدی – دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی علوم دامی دانشگاه آزاد اسل
مجید طغیانی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
سیدعلی تبعیدیان – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مهرداد مدرسی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر اندازه ذرات خوراک و تغذیه مرطوب بر عملکرد جوجه های گوشتی انجام گرفت. در این آزمایش ۳۳۶ قطعه جوجه گوشتی سویه راس ۳۰۸ در قالب یک طرح کاملا تصادفی با ۶ تیمار و ۴ تکرار به ۲۴ گروه ۱۴ قطعه ای تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی شامل : ۱) خشک ریز ۲) خشک درشت ۳) مرطوب ریز ۴) مرطوب درشت ۵) مرطوب ریز- خشک درشت (انتخابی) ۶) مرطوب درشت- خشک ریز (انتخابی) بود. آب و غذا بصورت آزاد در اختیار جوجه ها بود. تغذیه جیره های ریز سبب بهبود مصرف خوراک، وزن بدن و اضافه وزن روزانه در کل دوره شد. همچنین در عملکرد جوجه ها، مرطوب کردن جیره ها تاثیر مثبت بر جیره های ریز و تاثیر منفی بر جیره های درشت داشت ( ۰۵ / P<0 ). در تیمارهای انتخابی، مصرف خوراک جیره های ریز نسبت به درشت و جیره های خشک نسبت به مرطوب بالاتر بود. استفاده جیره های ریز در دوره آغازین سبب بهبود غیر معنی دار ضریب تبدیل غذایی شد ولی در دوره رشد جیره های درشت تا حدودی تاثیر مثبتی برضریب تبدیل غذایی داشتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده از جیره های ریز و مرطوب می تواند تاثیر مثبتی بر عملکرد جوجه های گوشتی داشته باشد.