سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین صادقی – موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر و نهال
سامان شیدایی – موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر و نهال

چکیده:

از میان عوامل تولید، بذر بعنوان اولین نهاده مصرفی، نقش غیر قابل انکاری در انتقال صفات ژنتیکی و افزایش کیفی و کمی محصول دارد، بطوریکه جوانه زنی و سبز شدن آن از مهمترین مراحل رشدی گیاهان زراعی بوده و نقش قابل توجهی بر مراحل بعدی رشد گیاه در مزرعه نیز خواهد داشت. بمنظور بررسی تاثیر اندازه بذر بر درصد ظهور و استقرار گیاهچه ارقام مختلف گلرنگ در مزرعه، تحقیقی در سال ۱۳۸۷ ، در موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال بصورت آزمایش عاملی (فاکتوریل) ۳ ×۴ بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. فاکتورهای آزمایش شامل چهار رقم گلرنگ(گلدشت، پدیده، محلی اصفهان و سینا) و سه اندازه بذر(ریز، درشت و شاهد) بود. نتایج حاصله نشان داد که اکثر صفات مورد بررسی تحت تأثیر رقم و اندازه بذر قرار گرفتند. بنحوی که رقم گلدشت با دارا بودن بیشترین مقدار درصد ظهور(۸۶/۲۲%)، سرعت ظهور(۲۵/۹۶)، وزن هزاردانه(۶۲/۷۷)، تعداد قوزه(۵۶/۲۳)، تعداد دانه در قوزه(۴۳/۴۴)، قطر قوزه(۳۰/۹۵) و عملکرد دانه(۲۵۵/۴۴ گرم در مترمربع) نسبت به سایر ارقام از وضعیت بهتری برخوردار بود. همچنین مقایسه میانگین ها به روش دانکن نشان داد که بذور درشت به ترتیب نسبت به بذور شاهد و بذور ریز از وضعیت بهتری برخوردار بودند. بنحوی که بذور درشت بیشترین درصد ظهور(۸۰/۷۵)، وزن هزاردانه(۵۱/۹۶) و عملکرد دانه(۲۳۰/۷۵ گرم در مترمربع) را نسبت به سایر بذور دارا بودند.