سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی اصلانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
علیرضا عمادی – استادیار گروه مهندسی آب ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مجتبی احمدی زاده – دانشآموخته در رشتهی مهندسی منابع آب

چکیده:

یکی از روشهای پیشبینی توزیع رسوب در سدهای مخزنی، روش تجربی کاهش سطح میباشد. تحقیقات انجام شده نشانگر این مسئله است که در اکثر موارد تعیین نوع مخزن بر اساس روش پیشنهادی برلند ومیلر منجر به پیش-بینی دقیق نمیشود، بطوریکه گاهی با تغییر نوع مخزن نتیجه دقیقتر میشود. با تعیین دقیق نحوهی توزیع رسوبات و حجم مفید مخزن به شیوهی بهتری میتوان به اهداف مربوط به احداث سد رسید و برنامهریزیها آبی را بهتر طراحی واجرا نمود. در این تحقیق نحوهی توزیع رسوب در سد مخزنی شهید رجایی، بر اساس انواع مخازن مختلف انجام و بهترین نوع برای آن پیشنهاد شده است.