سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کبری هدایتی –
باقر عمادی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی
شهرام بیرقی طوسی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی
مهدی خجسته پور – دانشگاه فردوسی مشهد،دانشکده کشاورزی

چکیده:

امواج فراصوت به عنوان یک فنآوری پیشرفته، کاربردهای زیادی در علوم و صنایع مختلف، از جمله صنایع غذایی پیدا کرده است. به طوری که می توان از آن به عنوان کمک فرایند با سایر فرایند های مواد غذایی استفاده کرد. هدف تحقیق، بررسی تأثیر تیمار فراصوت بر فرایند استخراج قند از چغندر قند به منظور بهبود عملکرد می باشد. در این تحقیق، از یک دستگاه حمام فراصوت در مقیاس آزمایشگاهی موجود در دانشگاه فردوسی مشهد سال ۱۳۸۹ استفاده شد و فاکتورهای فرکانس در سه سطح (بدون موج دهی، ۲۵ و ۴۵ کیلوهرتز)، دما در سه سطح ( ۲۵ و ۵۰ و ۷۰ درجه سانتیگراد) و زمان موج دهی نیز در سه سطح ( ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ دقیقه) بر روی نمونه ها اعمال شد و بلافاصله عیار قند نمونه ها تعیین گردید. هر روز مقدار رطوبت، اندازه گیری و میانگین رطوبت بر پایه تر ۷۵ % بدست آمد. بدین منظور از از طرح کاملاً تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل استفاده شد و میانگین های به دست آمده با آزمون چند دامنه ای دانکن مورد مقایسه قرار گرفته و حداقل اختلاف معنی دار آماری تعیین شد. استفاده از امواج فراصوت سبب بهبود فرآیند استخراج قند از چغندرقند شد. در نمونه- های تیمار شده با فراصوت نسبت به شاهد تفاوت کاملاً معنی داری از لحاظ افزایش عملکرد، کوتاه نمودن زمان استخراج و کاهش دمای استخراج مشاهده شد. بیشترین راندمان استخراج ( ۵۶ %) تحت فرکانس ۲۵ کیلو هرتز، شرایط دمای ۷۰ درجه سانتیگراد و ۳۰ دقیقه مدت موج دهی حاصل گردید.