سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فهیمه فریدی مایوان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت زابل
محمود رمرودی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نبات دانشگاه زابل
محمد گلوی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نبات دانشگاه زابل
سعید خاوری خراسانی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر الگوی کشت بر ویژگی های زراعی ارقام ذرت شیرین و فوق شیرین در شرایط شور، آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در مزرعه پژوهشی ایستگاه تحقیقات کشاورزی عباس آباد در جنوب شرق مشهد با استفاده از طرح آماری کرتهای خرد شده با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی انجام شد. در کرتهای اصلی الگوی کشت در سه سطح شامل، کشت تک ردیفه، کشت دو ردیفه روی پشته و کشت در کف جوی آبیاری (کف فارو) و در کرتهای فرعی رقم در چهار سطح شامل دو رقم ذرت شیرین (Ksc403su , Merit) و دو رقم ذرت فوق شرین (Basin , Obsession) با چهار تکرار قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که الگوی کشت تأثیر معنی داری بر ارتفاع بوته، طول برگ، تعداد ردیف دانه، تعداد دانه در ردیف و عملکرد دانه قابل کنسرو شدن داشت. تیمارهای مختلف رقم تأثیر معنی داری بر کلیه صفات داشت. بیشترین عملکرد دانه قابل کنسرو شدن در رقم Obsession و کمترین آنها در رقم Basin مشاهده شد. نتایج حاکی از آن بود که استفاده از الگوی کشت کف فارو در ذرت شیرین و فوق شیرین در شرایط شور می تواند منجر به تولید عملکرد مناسب گردد.