سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد همایون فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
رسول اسدی –
محمدحسن عرب پور –

چکیده:

افزایش روزافزون جمعیت، بهرهبرداری بهینه از منابع آب به ویژه در بخش کشاورزی امری ضروری ساخته است. به منظور بررسی استفاده از سیستم آبیاری قطره ای )تیپ( بر کارایی مصرف آب و عملکرد پنبه، آزمایش مزرعهای درمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارزوئیه واقع در استان کرمان اجرا گردید. آزمایش بصورت کرتهای خرد شده و در قالب طرح بلوک های کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل سه سطح نیاز آبی ۱۲۵ ، ۱۰۰ و ۷۵ درصدنیاز آبی به ترتیب I3,I2,I1به عنوان عامل اصلی و دو الگوی کارگذاری لولههای آبده شامل معمولی r1یک در میان r2 به عنوان عامل فرعی بودند. تیمارهای مورد مطالعه، از لحاظ میزان عملکرد محصول، آب مصرفی و کارایی مصرف آب و همچنین جنبههای اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که عملکرد محصول ناشی از اعمال تیمار ۱۲۵ درصد نیاز آبی نسبت به تیمارهای ۱۰۰ و ۷۵ درصد نیاز آبی به ترتیب به میزان ۳۷۹ و ۱۲۰۴ کیلوگرم در هکتار افزایش داشت. همچنین مشخص گردید که عملکرد محصول پنبه در تیمار الگوی کارگذاری لولهآّبده بصورت ۵ r به میزان ۳۵۵ کیلوگرم در هکتار بیشتر از الگوی ۲ r بود