سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعیده اناری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران
منصور سلطانیه – دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرام خیراندیش – دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران
سید مهدی عباسی – استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این تحقیق، فرآیند ذوب مجدد با سرباره الکتریکی (ESR) در اتمسفر محیط بر روی سوپرآلیاژ A286 انجام شد . این سوپرآلیاژ حاوی م قادیر بالایی از عناصر فعال Ti و Al است. کنترل ترکیب شیمیایی این آلیاژ به د لیل واکنش های شیمیایی فلز مذاب / سرباره و سرباره / هوا، مشکل است. تغییرات Ti و Al ، با واکنش اکسید تیتانیوم و آلومینیوم توضیح داده می شود که در نتیجه آن، تیتانیوم احیا شده و آلومینیوم اکسید می شود . لذا، به منظور بررسی رفتار این دو عنصر طی فرآ یند ESR ، مقاد یر مختلفی از اکسید تیتانیوم (صفر، ۵ و ۱۰ درصد وزن ی) به سیستم سرباره CaF2-Al2O3 افزوده شده و در هر ترک یب سرباره، تغییرات Al و Ti نسبت به مقادیر این عناصر در الکترود VIM او لیه مطالعه شده است . نتایج بررسی ها نشان می دهد که با افزودن ۵%TiO2 به سرباره، اتلاف Al و Ti کاهش م ی یابد ولی در سرباره با ۱۰%TiO2 ، تلفات این دو عنصر نسبت به سرباره بدون TiO2 بالاتر است . این به معنای وجود یک مقدار بهینه برای TiO2 در سرباره فرآیند ESR از نظر حداقل تلفات Al و Ti در سوپرآلیاژ A286 می باشد.