سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روزبه فلاح – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام، دانشگاه لرستان
علی کیانی – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
آرش آذرفر – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
محمد وطن پرست – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام، دانشگاه لرستان

چکیده:

پژوهش حاضر در آبان ماه ۱۳۸۹ در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان انجام شد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر افزودن ماست ترش به عنوان یک تلقیح کننده باکتریایی بر کیفیت ظاهری و شیمیایی سیلوی ذرت علوفه ای می باشد. بیست و چهار سیلوی ذرت که نیمی از آنها بدون ماده افزودنی (شاهد) و بقیه به میزان پنج درصد ماده خشک ماست ترش به آن اضافه شده بود در کیسه های نایلونی کوچک به وزن تقریبی ۵ کیلوگرم به مدت ۷۰ روز نگهداری شدند. تعداد چهار سیلو از هر تیمار در روزهای ۱۰، ۳۰ و ۷۰ به منظور تعیین کیفیت ظاهری سیلو و خصوصیات شیمیایی شامل pH، ماده خشک، ماده آلی، خاکستر و نقطه فلیگ مورد ارزیابی قرار گرفتند. کیفیت ظاهری سیلوهای گروه شاهد و ماست ترش یکسان بود. میزان ماده خشک تیمار حاوی ماست ترش تفاوت معنی داری با سیلوهای شاهد نداشت(۰۵/۰ < P). سیلوی حاوی ماست ترش دارای درصد ماده آلی بالاتری نسبت به سیلوی شاهد بود(۰۵/۰ > P). میزان اسیدیته سیلوهای حاوی ماست ترش از لحاظ آماری بالاتر از سیلوهای شاهد بود(۰۵/۰ > P). علاوه بر این شاخص فلیگ عدد بزرگتری برای سیلوهای حاوی ماست ترش نشان داد(۰۵/۰ > P). نتیجه گیری کلی اینکه افزودن ماست ترش به سیلو سبب جلوگیری از کاهش افت ماده آلی و افزایش اسیدیته سیلو و شاخص فلیگ در سیلو می گردد که این عوامل باعث افزایش ارزش غذایی سیلو و کاهش رشد میکروارگانیسم های مضر در سیلو می گردد