سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا جعفری –
محمود حسنلوراد – کارشناس ارشد ژئوتکنیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، باشگاه پژوه
محمدرضا حسنلو – استادیار و عضو هیات علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، ایران

چکیده:

در این مقاله نتایج اصلاح شیمیایی یک نمونه خاک رس واگرا از منابع قرضه یک سد در حال ساخت به نام میرزاخانلو واقع در استان زنجان،شمالغرب ایران، با زاج طبیعی سفید ارائه می گردد. پتانسیل واگرایی و قابلیت اصلاح خاک با استفاده از آزمایش های هیدرومتری ساده و مضاعف و آزمایش های شیمیایی مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج بررسی ها نشان می دهند که به ازای ۳ درصد زاج میزان واگرایی به صفر میرسد وباگذشت زمان عمل آوری تا ۲۱ روز میزان واگرایی در مقدار ۰/۶درصد زاج هم تقریباً به صفر می رسد. با افزایش زاج PH خاک ابتدا تا مقدار زاج برابر ۰/۶۰ درصد افزایش و سپس کاهش می یابد. با افزایش زاج و گذشت زمان عمل آوری، هدایت الکتریکی EC) نسبت جذب سدیم SAR) خاک افزایش و میزان مواد معلّق در آب خروجی TSS) کاهش می یابد. به طور کلی ملاحظه گردید که افزودن ۳ درصد زاج سبب تثبیت کامل خاک انتخابی می گردد