سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

چکیده:

در این پژوهش تأثیر ژلاتین با قدرت ژل بالا و قدرت ژل پایین در غلظت های ۰/۲۵و۰/۵و۰/۷۵و۱درصد بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی وبافتی ماست قالبی کم چرب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزودن این بیوپلیمر به ماست تغییر چندانی در pH و اسیدیته نمونه ها ایجاد نمی کند ) ۰/۰۲ (P< . آب اندازی در نمونه های حاوی ژلاتین کمتر از نمونه فاقد ژلاتین بوده و با غلظت ژلاتین رابطهمعکوس داشت همچنین میزان آب اندازی در غلظت های ۰/۷۵%و۱%نمونه های بلوم پایین و ۰/۵و۰/۷۵و ۱ درصد نمونه های با بلوم بالا به صفر رسید. نمونه های حاوی ژلاتین، ویسکوزیته بالاتری داشته و این تأثیر در نمونه های دارای ژلاتین با درجه بلوم بالا مشخص تر بود.آزمون بافت سنجی نیز نشان داد که نمونه های دارای ژلاتین، بافت سفت تری در مقایسه با سایر نمونه ها دارد