سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امید کلوندی – دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه طیور دانشگاه کردستان
حسین جانمحمدی – عضو هیئت علمی کروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

آنزیم ها با حذف اثر فاکتورهای ضد مغذی خوراک ها باعث بهبود قابلیت دسترسی انرژی و در نتیجه بهبود عملکرد جوجه ها می شوند. در قالب یک طرح فاکتوریل اثر ۴ سطح انرژی (۲۷۵۰، ۲۸۵۰، ۲۹۵۰ و ۳۰۵۰ کیلو کالری بر کیلو گرم) و افزودن آنزیم (۰ و ۴۵۰ میلی گرم در کیلو گرم) بر بهبود بازدهی انرژی در سه دوره آغازین، رشد و پایانی جوجه های گوشتی بررسی شد. نتایج نشان دادند انرژی قابل متابولیسم ظاهری (AMEn) با کاهش انرژی جیره کاهش یافت. افزودن آنزیم، محتوی AMEn جیره ها را ۶۷ تا ۱۲۳، ۱۷ تا ۸۰ و ۱۵ تا ۱۰۳ کیلو کالری در کیلو گرم (Kcal/kg) به ترتیب در دوره های آغازین، رشد و پایانی افزایش داد. نتایج این آزمایش پیشنهاد می کند که سطح انرژی متابولیسمی جیره روی بهبود قابلیت هضم انرژی توسط افزودن آنزیم اثر می گذارد