سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم کمالی – دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمود شور –
مرتضی گلدانی –
یحیی سلاح ورزی –

چکیده:

[علی تهرانی فر]

غنی سازی دی اکسید کربن در گلخانه ها می تواند به عنوان راهکاری برای کاهش زمان تولید، بهبود قدرت رشد و همچنین افزایش کیفیت گیاه باشد. از طرفی با توجه به افزایش غلظت دی اکسید کربن محیط در سال های آینده، تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر افزایش دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه چهار کربنه آمارانتوس زینتی (Amaranthus tricolor L) در شرایط گلخانه ای انجام شد. سطوح دی اکسید کربن استفاده شده عبارت بودند از ۳ غلظت ۳۸۰ پی پی ام (شاهد)، ۷۰۰ پی پی ام و ۱۰۵۰ پی پی ام که به صورت طرح کامل تصادفی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد افزایش گازی دی اکسید کربن در صفات وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، ارتفاع گیاه، سطح و تعداد برگ در سطح احتمال ۱% معنی دار شد. بدین ترتیب افزایش گاز دی اکسید کربن از ۳۸۰ به ۱۰۵۰ پی پی ام صفات وزن خشک ۱۶ % افزایش داد و وزن خشک ریشه را سه برابر ۸۶، ۳۲، ۱۶% افزایش داد و وزن خشک ریشه را سه برابر ببهود بخشید. افزایش غلظت دی اکسید کربن تا سطح ۷۵۰ پی پی ام نیز سطح برگ را ۳۴ % نسبت به شاهد ( ۳۸۰ پی پی ام) افزایش داد. بنابر نتایج فوق افزایش دی اکسید کربن در بهبود صفات مورفولوژیک گیاه چهار کربنه آمارانتوس زینتی مؤثر می باشد.