سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حامد تاجمیرریاحی – دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق (ع)
حامد فاضلی کبریا – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور

چکیده:

با توجه به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی کشور در خصوص جذب سرمایههای خارجی، متصدیان دولتی و خصوصی بر آن شده اند که به جذب سرمایه، سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج بپردازند. یکی از راهکارهای موثر در جذب سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج، ایجاد و انباشت مؤلفه- های سرمایه اجتماعی خصوصاً مؤلفه اعتماد می باشد. سرمایه اجتماعی به کمک مؤلفهای چون اعتماد می تواند به عنوان یک منبع مناسب برای جذب سرمایه، سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج باشد. در این پژوهش که به صورت کتابخانهای و اسنادی می باشد، پس از بیان قوانین مربوط به جذب سرمایه گذاران، مفاهیم و مؤلفههای سرمایه اجتماعی بیان می شود. در ادامه پژوهش به موانع جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج پرداخته و در نهایت، راه کار برون رفت از موانع چهارگانه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی در مؤلفه اعتماد سرمایه اجتماعی براساس دو زیر ساخت انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی جستجو میشود و در نهایت مدل مفهومی نقش مولفه اعتماد ترسیم شده است.