سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمید رضا کریمی – اساتید گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
شهلا سیوندی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر
حمید رضا روستا – اساتید گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
حسین حکم آبادی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات پسته کشور

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک ( ۰ و ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر ) بر برخی از پارامترهای اکوفیزیولوژیکی پسته رقم اوحدی به اجرا در آمد. آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که اسید سالیسیلیک می تواند سبب افزایش کلروفیل b و a و کارتنوئیدها در برگ پسته شود بطوریکه بالاترین آنها در تیمار ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر مشاهده شد.