سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

زهرا خادمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمد ارشادی – استادیاران گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
فرشاد دشتی – استادیاران گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

ایران یکی از مهم ترین کشورهای تولید کننده هلو در دنیا به شمار می آید. بخش عمده هلو تولیدی در ایران به مصرف تازه خوری می رسد، اما مشکلاتی مانند فساد پذیری زیاد و عمر کوتاه پس از برداشت از عوامل محدودکننده در بازار رسانی هلو هستند. در این تحقیق اثرات محلول پاشی با غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک (صفر، ۱ و ۲ و ۴ میلی مولار) و نحوه کاربرد (محلول پاشی درختان سه هفته قبل از برداشت و غوطه وری پس ازبرداشت میوه ها در اسید سالیسیلیک) بر عمر انباری هلوی رقم آلبرتا بررسی شد. محلول پاشی مزرعه ای درختان هلو با اسید سالیسیلیک به غیر از میزان مواد جامد محلول و فنول کل می وه تأثیر معنی داری بر سایر خصوصیات کیفی میوه در زمان برداشت نداشت. غوطه وری میوه ها در اسید سالیسیلک اثرات مثبت بیشتری بر حفظ کیفیت میوه ها طی انبارداری در مقایسه با محلول پاشی درختان داشت. تیمار بعد از برداشت میوه ها با اسید سالیسیلیک با غلظت ۲ میلی مولار بیشترین تأثیر مثبت را بر حفظ سفتی، کاهش تلفات آب، کاهش پوسیدگی و حفظ کیفیت میوه در طی مدت انبارداری داشت.