سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کرامه احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه بیرجند
علی گزانچیان – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

پرایمینگ یکی از تکنیک های بهبود بذر است که می تواند باعث افزایش درصد و سرعت جوانه زنی، سبز شدن و استقرار گیاهچه در شرایط تنش و بدون تنش شود. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر اسموپرایمینگ بر بهبود جوانه زنی بذور گیاه دارویی باریجه بصورت طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال ۱۳۸۹ اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل پرایمینگ با هشت سطح ( شاهد، هیدروپرایمینگ و KNO36/0MPa و KNO3 2/1 MPa و KNO3 8/1 MPa و CaCl2 6/0 MPa و CaCl2 2/1 MPa و CaCl2 8/1 MPa) بود و غلظتها بر اساس مگا پاسگال محاسبه شده بود. پس از اعمال تیمارها ارزیابی درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، بنیه بذر، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک گیاهچه در دمای ۱۲ درجه سانتیگراد پس از ۱۴ روز انجام شد. نتایج نشان داد اثر تیمار پرایمینگ بر صفات درصد و سرعت جوانه زنی، بنیه بذر، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه در سطح احتمال ۱ درصد و در صفات طول ریشه چه و طول ساقه چه در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار شد. مقایسه میانگین تیمارهای پرایمینگ نشان داد که تیمار بذور به مدت ۲۴ ساعت با نیترات پتاسیم و کلرید ۸/۱- مگاپاسکال بیشترین تاثیر را بر بهبود مولفه های جوانه زنی باریجه دارا بود.