سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی شافع – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی دانشگاه بیرجند

چکیده:

پرایمینگ بذر یکی از تکنیک های بهبود جوانه زنی است که می تواند باعث افزایش جوانه زنی و استقرار گیاهچه در شرایط تنش بدون تنش شود. به منظور بررسی اثر تیمارهای اسمو پرایمینگ بر بهبود شاخص های جوانه زنی بنگ دانه آزمایشی در قالب طرح کاملا تادفی با ۳ تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند اجرا گردید. پیش تیمار بذور (پرایمینگ) به مدت ۷۲ ساعت در پتانسیل اسمزی ۱/۵- مگا پاسگال با نمک های کلرید سدیم، کلرید کلسیم، نیترات پتاسیم، فسفات دی هیدروژن پتاسیم و پلی اتیلن گلایکول انجام گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمارهای اسمو پرایمینگ بر شاهص درصد جوانه زنی و بنیه بذر در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار گردید. بیشترین سرعت جوانه زنی و کمترین میانگین زمان جوانه زنی در بذور تیمار شده با نیترات پتاسیم و بیشترین بنیه بذر بذور تیمار شده با فسفات دی هیدروژن پتاسیم بود.